OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ A KONÁNÍ VOLEBOZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Starostka obce Říkov, MVDr. Vladimíra  Jarkovská  podle § 14c  písm. a) a § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                          Oznamuje že:

1)     Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. 10. 2017 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2)     Místem konání voleb pro volební okrsek v Říkově je zasedací místnost Obecního úřadu v Říkově,
 č. p. 51.

3)     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti náležitými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4)     Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V  den voleb může obdržet volič hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5)     Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

V  Říkově 4. října 2017

                                                                                    MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                  starostka